Kalendár podujatí

Logo: MTBIKER Hornonitrianska Enduro séria - Partizánske MTBIKER Hornonitrianska Enduro séria - Partizánske

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme partnerom akcie.

Propozície

Organizátor: OZ Hornonitrianske stopy
Kontakt: hn.stopy@gmail.com
Dátum: 27.4.2024 tréning, 28.4.2024 preteky
Miesto: Salaš Partizánske
Pod Salašom 1857/1 
958 01 Partizánske
GPS súradnice 48°37'05.5"N 18°22'34.4"E
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny znenia propozícií.

Registrácia a štartovné

Registrácia: na mieste  v sobotu 13:00 – 16:00 a v nedeľu 14.5.2023 7:00 - 8:30. Z organizačných dôvodov nebude možné sa registrovať neskôr.
Štartovné:
Štartovné 45€ na mieste, kategória KIDS 25€. Platba možná len v hotovosti.
Online registrácia 35€, kategória KIDS 25€ na tomto odkaze. Podrobnosti budú zverejnené na FB stránke organizátora.
Riders meeting: 9:30 v priestoroch štartu a cieľa

Kategórie

Kategórie s povinnou licenciou – Slovenský pohár:
a. Muži U21, 2004-2008
b. Ženy, -2010
c. Muži Masters 35+, -1989
d. Muži Elite 21-34 rokov, 1990-2003
e. E-bike, -2008

Kategórie bez povinnej licencie – Enduro Challenge:
a. KIDS do 13 rokov, 2011 -
b. Juniori 14-17 rokov, 2007-2010
c. Hobby muži od 18 do 39, 1985-2006
d. Hobby muži 40+, -1984
e. Hobby ženy, -2010
f. E-bike , -2010

Harmonogram

Sobota:
 • tréning - bez zabezpečenia Zdravotnej služby
 • Registrácia a prezentácia od 13:00 do 16:00
Nedeľa:
 • Registrácia a prezentácia od 7:00 do 8:30
 • Riders meeting 9:30
 • Štart prvých jazdcov 10:00
Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné číslo a tiež sponzori podujatia.
Štartovať sa bude po 10 jazdcov v 5 minútových intervaloch. V cca. strede spoločného výšlapu na štarty bude občerstvovacia stanica.
Vyhlásenie výsledkov: do hodiny po dojazde posledného pretekára.
Počas pretekov doporučujeme pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón. 

Radenie na štarte a systém pretekov

Štartovné listiny sa zostavia na základe poradia pri registrácii. Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartovej listiny, podľa registrácie. Štart na každej RS je ľubovoľný. Jazdec štartuje na pokyn časomerača, približne v 30 sekundových intervaloch. V cieli každej RS je potrebné po prejdení cieľovej roviny čo najskôr opustiť tento priestor a umožniť tak ostatným pretekárom bezpečný dojazd RS.
Koniec každej RS bude označený farebnou čiarou na zemi. Vyhráva pretekár s najkratším súčtom časov prejazdov RS. Celkový limit na preteky sú 4 hodiny.

Trať pretekov a bezpečnosť

Enduro trať sa skladá zo 4 RS-iek (rýchlostné skúšky) a 4 transferov. RS sú prevažne zjazdového charakteru, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami. Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej RS na štart nasledujúcej RS. Kategória KIDS pôjde RS2 a RS4.Rýchlostné skúšky (dĺžka/prevýšenie):
 • RS1: 2 300 m/275 m
 • RS2: 2 100 m/274 m
 • RS3: 1 300 m/173 m
 • RS4: 1 400 m/111 m
 • celkom: 7 100 m/833 m
Transfery (dĺžka/prevýšenie):
 • TR1: 2 800 m/287 m
 • TR2: 2 800 m/287 m
 • TR3: 2 300 m/221 m
 • TR4: 1 600 m/131 m
 • celkom: 9 500 m/926 m
Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu v cca. strede spoločného výšľapu. Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a farebným značením na zemi. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V rámci tréningu nie je zabezpečená zdravotná služba. V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie
štartovného. Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Prilbu je dovolené zložiť pri transferoch iba pri stúpaniach. Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné. Na miestach kde je trať vyznačená páskami na oboch stranách trate, jazdec musí prejsť medzi páskami. V takomto mieste, vynechanie, obídenie z inej strany sa považuje za skracovanie trate. Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Porušenie pravidiel pretekov

Pretekár porušuje pravidlá:
 • v prípade predčasného štartu, či nedodržania času pre oficiálny tréning
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok
 • ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov
O diskvalifikácii rozhoduje riaditeľ pretekov. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie. Všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

Povinná výbava:
Povinnou výbavou je cyklistická prilba. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
Povinná plná prilba Enduro, alebo DH špecifikácie (fullface) a chránič chrbtice – kategórie Slovenského pohára a kategória KIDS.
Organizátor dôrazne odporúča full face prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora.

Kompletné propozície nájdete na FB stránke organizátora.
Titulná fotografia: Vladimir Kralik photography
keyboard_arrow_up